Pravidla soutěží

 

INFORMACE O SOUTĚŽNÍCH AKCÍCH POŘÁDANÝCH V SOUVISLOSTI
S PROVOZOVÁNÍM FANSHOPU A JEJICH PRAVIDLA

 

I. Úvodní informace

1.1.        Společnost UNITY!cx s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Lázní 1028/12, PSČ 14000, IČ: 28519876, DIČ: CZ 28519876, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147581 (dále též jen „Prodávající“) je provozovatelem:

1.1.1.  internetového obchodu na webové adrese fanshop.hc-vitkovice.cz (dále též jen „Fanshop“);

1.1.2.  kamenné prodejny Fanshopu provozované na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh (dále též jen „Prodejna“);

1.1.3.  prodejního stánku Fanshopu provozovaného při domácích utkáních seniorského hokejového týmu v místě domácího utkání (dále též jen „Stánek“);

1.1.4.  profilu, resp. facebookové fanouškovské stránky „Fanshop HC Vítkovice“ (https://www.facebook.com/fanshophcvitkovice/; dále též jen „FB stránka“);

1.1.5.  instagramového profilu „vitkovicky_fanshop“ (https://www.instagram.com/vitkovicky_fanshop/; dále též jen „IG profil“).

1.2.        V souvislosti s provozováním Fanshopu, Prodejny a Stánku pořádá Prodávající pro své zákazníky různé soutěžní akce (dále též jen „Soutěže“).

1.3.        V těchto informacích jsou stanovena základní obecná pravidla Soutěží, jakož i základní informace související s pořádáním Soutěží (dále též jen „Informace“).

1.4.        Tyto Informace se vztahují na následující druhy pořádaných Soutěží:

1.4.1.  Soutěže pořádané prostřednictvím FB stránky (dále též jen „FB Soutěže“);

1.4.2.  Soutěže pořádané prostřednictvím IG profilu (dále též jen „IG Soutěže“);

1.4.3.  Soutěže pořádané na Prodejně (dále též jen „Soutěže na Prodejně“);

1.4.4.  Soutěže pořádané na Stánku (dále též jen „Stánkové Soutěže“);

1.4.5.  Soutěže pořádané v souvislosti s nákupem ve Fanshopu (dále též jen „Fanshop Soutěž“).

1.5.        Nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak, je pořadatelem i organizátorem Soutěží Prodávající. V této souvislosti Prodávající zejména zdůrazňuje, že:

1.5.1.  společnost Facebook není (spolu)pořadatelem, sponzorem, správcem či podporovatelem jakékoli Soutěže ani není za jakoukoli Soutěž žádným způsobem odpovědná či s ní spojena; a

1.5.2.  poskytuje-li osoba v souvislosti se Soutěží své informace prostřednictvím sítě Facebook či Instagram, jsou informace poskytovány Prodávajícímu, nikoli společnosti Facebook; a

1.5.3.  není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, jakékoli dotazy, komentáře, stížnosti či jiné podněty týkající se jakékoli Soutěže musí být adresovány výlučně Prodávajícímu (nikoli např. společnosti Facebook).

1.6.        Soutěže probíhají na území České republiky či prostřednictvím sítě Internet.

II. Doba Soutěží

2.1.        FB Soutěž či IG Soutěž probíhá po dobu uvedenou při vyhlášení FB Soutěže či IG Soutěže v zadání konkrétní Soutěže na FB stránce či IG profilu.

2.2.        Soutěž na Prodejně probíhá po dobu uvedenou v zadání konkrétní Soutěže při jejím vyhlášení (oznámení o vyhlášení Soutěže na Prodejně je zveřejněno zpravidla v tištěné podobě na Prodejně a v elektronické podobě na webu Fanshopu, případně i na FB stránce či IG profilu).

2.3.        Stánková Soutěž probíhá po dobu uvedenou v zadání konkrétní Soutěže při jejím vyhlášení (oznámení o vyhlášení Stánkové Soutěže je zveřejněno zpravidla v tištěné podobě na Stánku a Prodejně a v elektronické podobě na webu Fanshopu, případně i na FB stránce či IG profilu).

2.4.        Fanshop Soutěž probíhá po dobu uvedenou v zadání konkrétní Soutěže při jejím vyhlášení (oznámení o vyhlášení Fanshop Soutěže je zveřejněno zpravidla na webu Fanshopu, případně i na FB stránce, IG profilu či Prodejně a Stánku).

2.5.        Jednání, které jakákoli osoba učiní ve snaze založit svou účast v Soutěži mimo stanovenou soutěžní dobu, je neplatné a Prodávající je oprávněn na něj žádným způsobem nereagovat a nebrat jej v potaz.

III. Základní podmínky účasti v Soutěži

3.1.        Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která:      

3.1.1.  nejedná v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání; a

3.1.2.  je starší 16 let; a

3.1.3.  souhlasí se způsobem předání výhry stanoveným níže v odst. 6.7. těchto Informací; a

3.1.4.  splní pravidla Soutěží stanovená v těchto Informacích a další podmínky či pravidla vyplývající z konkrétního typu Soutěže či stanovené v zadání konkrétní Soutěže; a

3.1.5.  není s Prodávajícím v žádném jiném smluvním vztahu, než ve vztahu zákaznickém a ani není osobou blízkou osobě v takovém jiném smluvním vztahu s Prodávajícím;

3.1.6.  disponuje profilem na sociální síti Facebook (chce-li se účastnit FB Soutěže); a/nebo

3.1.7.  disponuje profilem na sociální síti Instagram (chce-li se účastnit IG Soutěže) a prostřednictvím tohoto svého profilu je sledujícím IG profilu; a/nebo

3.1.8.  nakoupí v Prodejně zboží v hodnotě stanovené Prodávajícím v zadání konkrétní Soutěže (je-li nákup vyžadován jako podmínka účasti v dané Soutěži na Prodejně); a/nebo

3.1.9.  nakoupí na Stánku zboží v hodnotě stanovené Prodávajícím v zadání konkrétní Soutěže (je-li nákup vyžadován jako podmínka účasti v dané Stánkové Soutěži);

3.1.10.                      provede nákup zboží ve Fanshopu dle podmínek stanovených Prodávajícím v zadání Soutěže (je-li nákup vyžadován jako podmínka účasti v dané Fanshop Soutěži).

IV. Další pravidla Soutěží a jejich průběh

4.1.        Soutěžní úkol vždy vyplývá ze zadání konkrétní Soutěže, pro založení účasti osoby v Soutěži na Prodejně, Stánkové Soutěži či Fanshop Soutěži je však ve většině případů potřeba:

4.1.1.  uskutečnit nákup zboží v Prodejně, na Stánku nebo ve Fanshopu (případně v hodnotě stanovené Prodávajícím v zadání konkrétní Soutěže) s tím, že je-li soutěžním úkolem v daném případě pouze uskutečnění nákupu dle stanovených podmínek, každý ze zákazníků Prodávajícího, který takový nákup uskuteční a který má zájem o zařazení do Soutěže, je následně zařazen do slosování - ze všech soutěžících zařazených v daném soutěžním období do slosování je po skončení Soutěže losován výherce (případně vícero výherců, určí-li tak Prodávající v zadání Soutěže); a/nebo

4.1.2.  vyplnit Prodávajícím k tomu určený dotazník, který je následně zařazen do slosování - ze všech dotazníků zařazených v daném soutěžním období do slosování je po skončení Soutěže losován výherce (či vícero výherců, určí-li tak Prodávající v zadání Soutěže);

a pro účast osoby ve FB Soutěži či IG Soutěži je ve většině případů potřeba:

4.1.3.  zaslat Prodávajícímu zprávu s obsahem (případně včetně fotografie či jiného Díla – viz níže), který splňuje podmínky stanovené v zadání konkrétní Soutěže, prostřednictvím sítě Facebook či Instagram; a/nebo

4.1.4.  určeným způsobem okomentovat příspěvek na FB stránce či IG profilu; a/nebo

4.1.5.  označit fotografii či jiný příspěvek na síti Facebook či Instagram Prodávajícím určeným způsobem či hashtagem apod.

Žádným z ustanovení dle tohoto odst. 4.1. Informací však není dotčeno právo Prodávajícího stanovit při vyhlášení jakékoli Soutěže další či odlišné podmínky pro založení účasti v Soutěži.

4.2.        Soutěžící je oprávněn soutěžit vždy pouze pod jedním Facebookovým a/nebo Instagramovým profilem a není-li v konkrétním případě stanoveno jinak, s jedním soutěžním pokusem; při porušení této podmínky má Prodávající právo soutěžícího ze Soutěže zcela vyřadit (tj. Prodávající není povinen započítat takovému soutěžícímu ani jeden soutěžní pokus).

4.3.        Prodávající upozorňuje, že v rámci Soutěže či v jakékoli souvislosti se Soutěží je zakázáno:

4.3.1.  jednání či příspěvky protizákonné, nemravné, nezdvořilé či neslušné povahy či příspěvky zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání jakékoli osoby;

4.3.2.  jednání a/nebo používání profilů na sociální síti Facebook či Instagram, které odporuje(í) pravidlům těchto sociálních sítí;

4.3.3.  jednání, které narušuje spravedlivou a čestnou soutěž (např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem průběh či výsledky Soutěže);

4.3.4.  jednání, které je s to způsobit újmu jakékoli osobě (včetně Prodávajícího) nebo negativním způsobem zasáhnout do práv či oprávněných zájmů jakékoli osoby (vč. Prodávajícího).

4.4.        Soutěžící bere na vědomí, že jakýkoli jeho soutěžní příspěvek, který zveřejnění na FB stránce a/nebo IG profilu, může být odstraněn na podnět třetí osoby samotným provozovatelem dané sociální sítě.

4.5.        Je-li podmínkou pro účast v Soutěži (mj.) vyplnění jakéhokoli formuláře či dotazníku, je zájemce o účast v Soutěži či soutěžící povinen uvést veškeré údaje pravdivě a úplně, při zjevně nepravdivém či neúplném vyplnění jakéhokoli údaje na soutěžním formuláři či dotazníku, je Prodávající oprávněn osobu, která formulář či dotazník vyplnila, do Soutěže nezařadit či ji ze Soutěže v jakékoli fázi vyřadit, a to bez ohledu na okamžik, kdy Prodávající takové porušení pravidel Soutěže zjistí.  

4.6.        Prodávající je bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení oprávněn z FB Soutěže či IG Soutěže vyřadit osoby vystupující pod podezřelým či viditelně falešným účtem na sociální síti Facebook či Instagram, jakož i osoby vystupující na některé z těchto sociálních sítích pod názvem profilu, který obsahuje vulgární, urážlivé, neetické, nemravné či jiným způsobem nevhodné výrazy.

4.7.        Prodávající je dále oprávněn nezařadit do Soutěže či ze Soutěže vyřadit jakoukoli osobu, u které zjistí nebo bude mít důvodné podezření na jakoukoli formu podvodného jednání, popřípadě, že osoba nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito Informacemi či dalšími pravidly Soutěže a/nebo porušuje či obchází stanovená pravidla Soutěže, to vše bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení, aniž by byl Prodávající povinen (i) jakkoli odůvodňovat jakékoli takové rozhodnutí o nezařazení osoby do Soutěže či o vyloučení soutěžícího ze Soutěže; a/nebo (ii) vést ohledně takové skutečnosti s dotčenou osobou jakoukoli korespondenci či diskuzi; a/nebo (iii) poskytnout takové osobě jakékoli kompenzační plnění (včetně náhrady újmy či nákladů).

4.8.        Mezi Prodávajícím a účastníky Soutěže nemusí nutně probíhat jakákoli přímá korespondence, komunikace či diskuze; Prodávající je oprávněn kontaktovat až vítěze Soutěže, a to i jen pouze v souvislosti s vyhodnocením Soutěže a předáním výhry.

4.9.        Prodávající upozorňuje, že zařadit do Soutěže lze pouze takový příspěvek, který je Prodávajícímu doručen. Prodávající však nenese žádnou odpovědnost za technické problémy spojené případně s doručováním soutěžních příspěvků.

V. Autorská díla, licence

5.1.        Jedná-li se v konkrétním případě o Soutěž, v rámci které soutěžící prezentují či Prodávajícímu zasílají fotografická či jiná díla, která jsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví (fotografie a/nebo takové jiné dílo společně dále též jen „Dílo“), přihlášením jakéhokoli Díla do Soutěže soutěžící prohlašuje a zaručuje Prodávajícímu zejména, že (i) je vlastníkem veškerých práv k Dílu potřebných k použití Díla v Soutěži za podmínek stanovených v těchto Informacích; a že (ii) je oprávněn s Dílem nakládat bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení; a že (iii) zasláním Díla Prodávajícímu soutěžící neporušuje práva žádné třetí osoby ani do takových práv žádným jiným způsobem nezasahuje. Není-li soutěžící autorem Díla, je povinen sdělit Prodávajícímu tuto skutečnost, jakož i jméno a příjmení autora Díla a na vyžádání případně i další informace.

5.2.        Jakékoli podmínky či požadavky stanovené těmito Informacemi na jednání související se Soutěžemi či soutěžními příspěvky se v celém rozsahu vztahují i na jakékoli Dílo (viz např. odst. 4.3. výše).

5.3.        Do Soutěže lze přihlásit pouze Dílo, které není zatíženo žádnými právními vadami ani právy třetích osob, které by mohly bránit v udělení licence popsané blíže v odst. 5.6. těchto Informací.

5.4.        Je-li v rámci Díla zachycena jakákoli osoba, prohlašuje soutěžící, který Dílo do Soutěže přihlásil či jej v souvislosti se Soutěží jinak prezentuje, a zaručuje Prodávajícímu, že zachycená osoba udělila souhlas k využití její podobizny pro účely užití Díla v Soutěži, jakož i s jejím dalším využitím způsobem stanoveným v těchto Informacích (zejm. v případě úspěchu soutěžícího v Soutěži).

5.5.        Každé Dílo může být přihlášeno do Soutěže pouze jednou a pouze jedinou osobou.

5.6.        Přihlášením Díla do Soutěže osoba, která Dílo do Soutěže přihlásila:

5.6.1.  poskytuje Prodávajícímu bezúplatnou, výhradní, celosvětovou licenci k užití Díla k jakýmkoli účelům, komerčně i nekomerčně, celosvětově a bez časového omezení od okamžiku doručení Díla Prodávajícímu, včetně práva začleňovat Dálo do jiných děl, jakož i toto jakýmkoli způsobem upravovat, to vše zcela nebo zčásti (dále též jen „Licence“); a

5.6.2.  s Prodávajícím sjednává a souhlasí, že Prodávající není povinen Licenci využít a/nebo Dílo jakýmkoli způsobem použít; a

5.6.3.  s Prodávajícím sjednává a souhlasí, že Licence se uděluje jako výhradní s tím, že Prodávající má právo Licenci i bez předchozího souhlasu soutěžícího postoupit třetí osobě a že soutěžící nemá právo Dílo užívat, ať již samostatně nebo formou poskytnutí licence třetím osobám.

5.7.        Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o okamžitém vyřazení Díla ze Soutěže a jeho odstranění, a to zejména z důvodu rozporu s pravidly Soutěže a/nebo rozporu s prohlášeními soutěžícího.

5.8.        Soutěžící odpovídá Prodávajícímu za jakoukoli újmu vzniklou případně Prodávajícímu v důsledku nepravdivosti, nesprávnosti či neúplnosti jakéhokoli prohlášení soutěžícího uvedeného v tomto článku těchto Informací, a to v plném rozsahu.

VI. Výhra, výherci, způsob určení výherců

6.1.        Výherce určuje Prodávající ze všech (i) soutěžních příspěvků, které byly Prodávajícímu doručeny, resp. ze všech soutěžících, kteří byli do Soutěže zařazeni ve stanovené soutěžní době a které, resp. kteří (ii) splňují pravidla a zadání Soutěže a (iii) nebyly ze Soutěže vyřazeny(i).

6.2.        Nevyplývá-li princip určení vítěze přímo ze zadání Soutěže (jako např. první správný komentář, první správná odpověď, první správný tip apod.), určuje Prodávající vítěze Soutěže následovně:

6.2.1.  losováním, které provádí Prodávajícím k tomu určený zástupce Prodávajícího; nebo

6.2.2.  výběrem z pohledu Prodávajícího nejlepšího soutěžního příspěvku, přičemž výběr provádí ať již Prodávajícím určený samostatný zástupce Prodávajícího či Prodávajícím určená porota složená se zástupců Prodávajícího,

způsob určení výherce přitom zpravidla vyplývá z konkrétního zadání Soutěže (Prodávající v zadání konkrétní Soutěže uvede, zda bude vítěz losován či vybrán).

6.3.        Vyhodnocení Soutěže probíhá vždy nejpozději do 2 týdnů po jejím konci. V každé Soutěži může jeden soutěžící vyhrát pouze jednu výhru. Prodávající si vyhrazuje právo zvolit náhradního vítěze v případě důvodného podezření na porušení pravidel Soutěže původním výhercem.

6.4.        Právo na výhru nelze převést na jinou osobu a výherce není oprávněn požadovat po Prodávajícím jakékoli jiné (zejm. peněžité) plnění než Prodávajícím určený předmět výhry. Pokud kvůli okolnostem, na něž Prodávající nemá vliv, nebude Prodávající schopen deklarované výhry poskytnout bez vynaložení nepřiměřeného úsilí, vyhrazuje si právo udělit namísto nich výhru obdobného typu a hodnoty. Na předmět výhry se nevztahují žádná práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady. Nejedná se o veřejný příslib.

6.5.        Zapojením do Soutěže uděluje soutěžící Prodávajícímu souhlas s (i) uveřejněním svého jména a příjmení (popř. svého uživatelského jména na Facebooku či Instagramu); a (ii) uveřejněním soutěžního příspěvku (vč. Díla); a (iii) pořízením a zveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže o předání ceny či účasti soutěžícího v Soutěži (zachycující soutěžícího) s tím, že zveřejnění může být realizováno na FB stránce, IG profilu, webu Fanshopu či Prodávajícího či případně prostřednictvím některého z komunikačních kanálů některého z partnerů Prodávajícího, a to včetně případného využití k propagačním účelům.

6.6.        Výherce bude o výhře vyrozuměn Prodávajícím některým z následujících způsobů (či jejich kombinací) - prostřednictvím příspěvku na FB stránce, IG profilu, e-mailovou zprávou, zasláním zprávy prostřednictvím sítě Facebook či Instagram či telefonicky.

6.7.        Předání výhry výherci Soutěže probíhá některým z následujících způsobů:

6.7.1.  osobní převzetí výhry v Prodejně či na Stánku; a/nebo

6.7.2.  doručení výhry společně s objednávkou zboží z Fanshopu.

6.8.        Zvolí-li výherce jako způsob převzetí výhry osobní převzetí na Prodejně či na Stánku, je výherce povinen vyzvednout si svou výhru nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vítězství v Soutěži. Nedostaví-li se výherce v uvedené lhůtě pro výhru v Prodejně, jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Prodávajícím jinak).

6.9.        Zvolí-li si výherce jako způsob převzetí výhry její doručení společně se zbožím objednaným z Fanshopu, je výherce povinen učinit na Fanshopu objednávku nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vítězství v Soutěži. Neobjedná-li výherce v uvedené lhůtě zboží z Fanshopu a/nebo nepřevezme-li si zboží objednané v této lhůtě z Fanshopu, jeho nárok na výhru bez dalšího zaniká (ledaže se v konkrétním případě dohodne s Prodávajícím jinak).

6.10.    V případě, že žádný ze soutěžících nesplní podmínky pro výhru v Soutěži či soutěžní zadání (např. žádný ze soutěžících neuvede správnou odpověď apod.), nemusí být výhra nikomu poskytnuta.

VII. Ostatní pravidla

7.1.        Účastí v Soutěži nevzniká žádnému ze soutěžících žádný právní nárok na výhru v Soutěži. Výhru v Soutěži není možné vymáhat soudní cestou.

7.2.        Prodávající není povinen předat soutěžícímu výhru v případě, že zjistí či bude mít důvodné podezření, že výhry v Soutěži dosáhl výherce jednáním (ať již vlastním či třetí osoby), které je protiprávní, nekalé či v rozporu s pravidly Soutěže.

7.3.        Vyhlášení Soutěže ze strany Prodávajícího ani zapojení soutěžícího do takové Soutěže nezakládá žádný závazek Prodávajícího vůči soutěžícímu. Není-li v těchto Pravidlech v konkrétním případě uvedeno výslovně jinak, není žádný soutěžící oprávněn vznášet vůči Prodávajícímu jakékoli právní nároky či požadovat po Prodávajícím jakékoli plnění.

7.4.        Jakékoli dotazy, náměty či připomínky týkající se Soutěží je možné uplatnit přímo na Prodejně či zaslat Prodávajícímu elektronicky na e-mailovou adresu: fanshop@hc-vitkovice.cz. Nestanoví-li právní předpisy v konkrétním případě jinak, je Prodávající oprávněn naložit s takovými dotazy, náměty či připomínkami zcela dle svého uvážení.

7.5.        Pravidla Soutěže jsou závazná pro všechny osoby, které se do Soutěže zapojí.

7.6.        Prodávající si vyhrazuje právo (i) změnit pravidla konkrétní Soutěže, včetně případně změny doby trvání Soutěže; (ii) ve výjimečných případech (např. při podezření Prodávajícího na účast velkého množství podvodných či nekalých soutěžících apod.) Soutěž zrušit, pozastavit či přerušit, to vše bez ohledu na fázi případně již probíhající Soutěže; a (iii) činit bez jakéhokoli omezení a zcela dle svého uvážení konečná rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěží, a to včetně rozhodování sporných situací. V žádném z takových případů nemá soutěžící nárok na jakoukoli kompenzaci (zejm. náhradu újmy či nákladů).

7.7.        Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli Prodávajícího, za což Prodávající v žádném případě neodpovídá.

7.8.        Žádný soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s jeho účastí v Soutěži a Prodávající žádným způsobem neodpovídá za splnění jakékoli daňové, celní či jiné poplatkové povinnosti vyplývající případně pro soutěžícího z jeho účasti v Soutěži.

7.9.        Prodávající v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu, škodu nebo újmu na zdraví či majetku jakékoli osoby utrpěnou v souvislosti se Soutěží, ledaže ji zavinil.

VIII. Souhlas s pravidly Soutěží

Zapojením do Soutěže vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s pravidly Soutěže, a to jak pravidly obsaženými v těchto Informacích, tak i doplňujícími pravidly určenými v zadání konkrétní Soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.        Soutěže jsou pořádány dle českého právního řádu a veškeré právní vztahy vzniklé případně mezi Prodávajícím a jakoukoli osobou účastnící se jakékoli ze Soutěží se řídí českým právním řádem.

9.2.        Poskytnutím osobních údajů dává soutěžící Prodávajícímu souhlas s jejich zpracováním. Více informací k tomuto viz příloha č. 1 jakožto nedílná součást těchto Informací - Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů.

9.3.        Dozorovým úřadem pro oblast zpracování osobních údajů v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Dozorovým úřadem pro oblast pořádání Soutěží je ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž subjektem určeným k mimosoudnímu řešení sporu vzniklého případně mezi Prodávajícím a Soutěžícím.

9.4.        Tyto Informace nabývají účinnosti dne 3.10.2018 a jsou zveřejněny na webu Fanshopu, internetové stránce Prodávajícího www.unity.cx a v listinné podobě jsou k dispozici rovněž na Prodejně či Stánku.

V Praze dne 3.10.2018

UNITY!cx s.r.o.
Andrea Kreislová
jednatelka


Příloha č. 1

Souhlas se zpracováním osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů

Zapojením do Soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů získaných Prodávajícím od soutěžícího v souvislosti s jeho účastí v Soutěži, a to způsobem a za podmínek uvedených níže (dále též jen „Souhlas“).

Při zpracování osobních údajů se Prodávající řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) a obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů je Prodávající.

Zpracovatelem osobních údajů je předně Prodávající, některé operace zpracování však mohou pro Prodávajícího provádět i osoby poskytující Prodávajícímu IT služby a provádějící pro Prodávajícího správu IT systémů či další poskytovatelé zpracovatelských služeb (zejm. marketingových či účetních) či technologií (společně dále též jen „Poskytovatelé“). O bližší informace ohledně Poskytovatelů využitých případně v konkrétním případě Prodávajícím je možné požádat na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.

Příjemci osobních údajů: S výjimkou (i) vlastních zaměstnanců; (ii) případně využívaných Poskytovatelů; (iii) výjimečně i orgánů veřejné moci (je-li to potřeba pro splnění povinnosti vyplývající pro Prodávajícího z právních předpisů); a (iv) případného předání osobních údajů subjektům podílejícím se na předání nebo dopravě výhry v Soutěži či zpřístupnění vyplývajícího z pravidel Soutěže nezpřístupňuje Prodávající tyto osobní údaje žádné třetí osobě. O bližší informace ohledně třetích osob, kterým jsou či byly osobní údaje konkrétního soutěžícího zpřístupněny lze požádat na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.

Účelem zpracování osobních údajů je organizační zajištění a realizace Soutěže (zejm. vedení Soutěže, její propagace, řešení otázek souvisejících s účastí soutěžícího v Soutěži, vyhodnocení Soutěže, předání výhry výhercům, splnění právních povinností vztahujících se na Prodávajícího v důsledku pořádání Soutěží) a propagace a naplňování marketingové strategie Prodávajícího. Právním základem zpracování je souhlas subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR).

Doba uložení osobních údajů: Nejdéle na dobu 3 let od skončení příslušné Soutěže (nezjistí-li Prodávající před uplynutím této doby jakýkoli důvod pro výmaz předmětných osobních údajů či některého z nich nebo naopak, nebude-li mít Prodávající jiný právní důvod pro jejich další uložení).

Prodávající upozorňuje všechny soutěžící, že udělení tohoto Souhlasu není zákonnou ani smluvní povinností a je dobrovolné, bez udělení tohoto Souhlasu však není možné se do Soutěže zapojit.

Soutěžící, který udělil Prodávajícímu Souhlas, jej může kdykoli odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování založeného na Souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V souvislosti s tím Prodávající upozorňuje, že odvoláním Souhlasu v průběhu Soutěže bez dalšího zaniká účast soutěžícího v Soutěži.

Základní práva dle Nařízení GDPR: (i) požadovat přístup k osobním údajům (viz čl. 15); (ii) požadovat opravu osobních údajů (viz čl. 16); (iii) požadovat výmaz osobních údajů (viz čl. 17); (iv) požadovat omezení zpracování osobních údajů (viz čl. 18); (v) na přenositelnost údajů (viz čl. 20); (vi) podat stížnost k dozorovému úřadu (pro ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů) či se obrátit na soud. Plnění oznamovací povinnosti Prodávajícího ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování se řídí ustanovením čl. 19 Nařízení GDPR.

Subjekt osobních údajů má také právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR.

Prodávající nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (ani příjemci ve třetí zemi) nebo mezinárodní organizaci. V souvislosti s pořádáním Soutěží neprovádí Prodávající automatizované rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení GDPR.

Uplatnit vůči Prodávajícímu jakákoli práva či vznášet jakékoli dotazy či žádosti ve vztahu ke zpracování osobních údajů lze zejména elektronicky na e-mailové adrese gdpr@unitycx.cz.